Bëhu pjesë e Tech Heroes

Informacione Personale

Emri
Mbiemri
Numri Kontaktues
Vendbanimi / Komuna
Data e lindjës
Emaili
Përkatësia Etnike

Shkollimi

Shkolla që vijon?
Drejtimi që ndjek në shkollë?
Orari i shkollës dhe angazhime tjera
Cilat janë njohuritë tuaja në gjuhën angleze?
A keni ndonjë përvojë në programim ose elektronikë?Nëse po, të lutem bëje një përshkrim të shkurtër për përvojën tënde

Pjesëmarrja

A keni qenë pjesëmarrës në edicionet paraprake të Tech Heroes?


Nëse po, ju lutem bëjeni një përshkrim rreth përvojës që keni pasur?
Të lutem shkruaj një paragraf (më së paku 200 karaktere) ku shpjegon se përse mendon se TI duhet të jesh pjesë e "Tech Heroes 4"?


Unë, autorizoj Organizatën Ndërkombëtare për Migrim (në tekstin në vazhdim IOM) dhe çdo person ose entitet i autorizuar që vepron në emër të IOMpër të mbledhur, përdorur, shfaqur dhe disponuar të dhënat e mia personale, deklaratat, tekstet, fotot dhe videot të marra gjatë implementimit të projektit Tech Heroes, dhe që ato mund të publikohen për publikun e gjerë përmes mediave, internetit, dhe në shtyp.