5

Faza Implementimit

Duration: 3 muaj

Gjatë fazës së implementimit, pjesëmarrësve ju kërkohet që të sillen njejtë sikurse në një ambient pune, ata duhen që të marrin pjesë në takime dhe të marrin detyra e përgjegjësi. Çdo anëtar i grupit ka një rol specifik dhe detyra specifike të cilat duhet të i ekzekutoj në mënyrë që ekipi të siguroj dorëzimin e projektit final.